Εμφάνιση # 
Τίτλος
Σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
Καθορισμός ανώτατου αριθμού μετακινήσεων εκτός έδρας 22/01/18
Συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με στόχο την ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και τη συνέργεια με το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)
Παράταση συμβάσεων ειδικευόμενων ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλο- γής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 25/01/18
Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016
Διαβούλευση για την Υπουργική Απόφαση για τις Κρίσεις των Γιατρών 11/12/17
«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν . 4488 /2017 , Α ́ 137 .»
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.